Monografie 68

Bieganowscy - Bnińscy

Błociszewscy h. Ostoja

Błociszewscy h. Ostoja wyszli z Błociszewic w p. kośc. Jakusz z Błociszewa świadczył w r. 1518 na dokumencie opata lubińskiego (KDF III nr 1381). Mirosz z Błociszewa występował w r. 1393 (Leksz. I nr 1634). Dobrogost B. miał w r. 1399 termin z braćmi z Górki o Roszkowo (Leksz.II, nr 2340, 2342). Występował i w r. 1401 (Zs. Pozn., nr 510).

Swiętomir z Brodnicy występował w 1405 r. (Kośc.3 k.5, 5v). Przeciwko niemu zyskał termin w 1407 r. Mikołaj Będlewski (Zs. Pozn., nr 2904). Już nie żył w r. 1408 r. (P.3 k.49). Synowie jego: Mikołaj i Jan.

Mikołaj z Brodnicy, z Błociszewa, w l. 1397-1400 obecny na sądach w Kościanie (Leksz.II, nr 1988, 2571; KDW III, s.706), prawował się w 1399 z braćmi z Górki o Roszkowo (Leksz.II, nr 2340, 2342). Był w l.1401-15 kasztelanem santockim (Zs. Pozn., nr 616, 2880; KDW V, s.33; G.) potem w l. 1415-19 już tylko sędzią poznańskim (KDW V, s.253, 261, 274; G.). W 1411 r. otrzymał od króla zapis 50 grz. na Nowej Wsi koło Obornik (KDW V, s.193). Był też po ojcu dziedzicem w Brodnicy. Jako taki występował w 1408 r., fundując 1 VII wraz ze swym bratem Janem, dziedzicem w Błociszewa, kościół parafialny w Błociszewie dla okolicznych wsi: Gaju, Wronowa, Krzyżanowa. Kościołowi temu został wtedy zabezpieczony czynsz na Błociszewie i Wronowie oraz na Bytkowie, wsi należącej do Dobrogosta, niewątpliwego współrodowca fundatorów, niewątpliwie identycznego ze wspomnianym już wyżej (KDW V, s.129). Miał też jakieś części we wsi Lubom (Lubonia, Luboń) koło Poznania i stąd niekiedy zwano go Lubomskim. Dziedziczyli po nim w tych częściach w r. 1419 jego synowie Andrzej i Maciej (P.6 k.26). W r. 1404 spotykamy się z Katarzyną, żoną Mikołaja: Maciej, Jan, Andrzej, Mikołaj (Cieplucha, Z przeszł. z kośc., s.125, 126) Była, być może również córka, Jadwiga, występująca 1428 r. (P.10 k.112v).

Maciej z Błociszewa, Brodnicki, potem Szczodrowski, syn sędziego Mikołaja, występował z bratem Andrzejem po śmierci ojca 1420 r. (P.6 k.94). T. r. miał termin ze strony kapituły poznańskiej o granice między Górką i Brodnicą (P.6 k.115). Dziedzic w Wronowie 1426 r. (P.8 k.105). Dostał t. r. od Małgorzaty, żony Jana Golasa zobowiązanie rezygnowania sobie Brodnicy (ib. k.126). W r. 1427 nazwany niegdy z Brodnicy obecnie ze Szczodrowa (ib. k.94v). Jako rodzony bratanek Jana, oświadczał 1429 r. swą bliższość do wsi Lubom, na Mikołaju z Lubomi (P.10 k.18v). Za Macieja Szczodrowskiego ręczył w 1440 r. jego brat Andrzeju Brodnicki, iż będzie żył w pokoju ze Stanisławem, woźnym kościańskim (Kośc.17 s.205). Zob Szczodrowscy.

Jan Brodnicki, syn sędziego Mikołaja, dziedzic Grabionowa, na czwartej części tej wsi oprawił w 1435 r. posag 40 grz. swej żonie Częstochnie (P.1378 k.111v). Folwark w Grabionowie sprzedał 1437 r. za 160 grz. Pietraszowi dawniej z Piotrowa (ib. k.130v). W 1445 r. pozywał Andrzeja niegdy Grabionowskiego (Kośc.17 s.610). W l. 1469-70 występował jako "niegdy Brodnicki", stryj rodzony córek Andrzeja B. (Kośc.20 s.250, 459).

Andrzej z Błociszewa, Brodnicy, Brodnicki, syn sędziego Mikołaja, pisał się 1420 r. z Luboni (Lubomskim), kiedy jego i jego brata Macieja pozywał Chemka z Dąbrówki (P.6 k.93v). 1423 z Blociszewa (P.11 k.122) i t. r. z Krajkowa (P.IV k.76v). Wraz z bratem Mikołajem w 1435 r. na trzech częściach miasta i wsi Brodnica zapisali 5 grz. rocznego czynszu wyderkafowego od sumy 50 grz, Mościcowi z Koźmina (P.1378 k.77, 77v). W r. 1436 dziedzic w Brodnicy wraz z bratem Janem (P.15 k.152v0. W 1444 r. arbitrzy godzili go z bratem Mikołajem, którego winien był wprowadzić do nabytków uzyskanych na Mościcu w Marszewie i Karsowie (Kośc.17 s.496). W r. 1446 obaj z Mikołajem zapisali na mieście i wsi Brodnicy 10 grz. czynszu wyderkafowego od sumy 100 grz. klasztorowi Sw. Katarzyny w Poznaniu (P.1379 k.158v). Andrzej t. r. dał bratu Mikołajowi swoją połowę z zyskanych na Mościcu z Koźmina praw do wsi Karsowa i Marszewa, a otrzymał od niego połowę dworu nabytego od tegoż Mościca, wraz z ogrodem i łąką w Brodnicy (ib. k.159v). Wicechorąży kościański 1440 r. i znów 1444-45, burgrabia kościański (śremski) 1447-48, wicewojewoda kościański 1448 r. (G.). Od Jarosława Przylepskiego w 1449 r. brał w zastaw za 50 zł w. części w Chaławach (Kośc.18 s.435v). W sprawie o połowy Malinia i Chlebowa, toczonej przezeń z córkami Pawła Chlebowskiego, zapadł dekret w r. 1444 (ib. s.370). Żył jeszcze w 1450 r. (ib.16 k.174). Nie żył już 1452 r., kiedy jego córki Katarzyna i Elżbieta, siostry niedzielne, miały termin z Janem z Niepartu (Kośc.19 k.156v). Żoną Andrzeja była Elżbieta, wdowa 1-o v. po Sędziwoju dziedzicu Brzezna, już nie żyjąca w r. 1466 (ib.20 s.118). Córki Andrzeja, Katarzyna i Eklżbieta, w l. 1452-62 wniosły połowę Brodnicy braciom, Andrzejowi i Wincentemu Łodziom z Choryni. Zob. Brodniccy h. Łodzia.

Mikołaj, syn sędziego Mikołaja, na połowie miasta i wsi Brodnicy oprawił 1451 r. posag 100 grz. żonie swej Jadwidze (P.1381 k.35v). Połowę Brodnicy sprzedał 1462 r. Andrzejowi i Wincentemu, braciom z Choryni, za 800 grz. (P.1384 k.206v). Był wicepodkomorzym kościańskim 1459-62 (G.). Od Heleny, córki Pawła z Ptaszkowa, a żony Łazarza Dąbrowskiego, kupił za 400 grz. Ptaszkowo W. i M. w p. kośc., wobec czego poczęto go zwać od tej wsi, jak np. 1465 r. (Kośc.20 s.11), lub zgoła Ptaszkowskim, jak np. w 1467 r. (P.1383 k.253). W r. 1469 od Jana i Stanisława, brci z Szczodrowa kupił za 750 grz. Szczodrowo w p. kośc. (P.1385 k.110. W r. 1470 nazwany Szczodrowskim występował jako rodzony stryj córek Andrzeja B. (Kośc.20 s.459, 558). Nie żył już w r. 1471, kiedy to jego córka Katarzyna, wdowa po Janie Krotczyńskim (z Krotczyna), pozywała Pawła Pachotę (Kośc.20 s.571).

Jan z Błociszewa, syn Swiętomira a brat sędziego Mikołaja, chyba identyczny z Janem z Brodnicy, mężem Dzierżki w l. 1401-3 (Kośc.1 k.1, 19, 47, 49v). Ponieważ w 1401 występował Jan z Błociszewa z bratankiem Janem (P.2 k.73v) trzeba brać pod uwagę dwie możliwości albo był to ten właśnie Jan, syn Swiętomira, brat Mikołaj a stryj Jana, syna Mikołaja, który już może był na świecie, albo Swiętomir miał brata Jana, a ten bratanek Jan to syn Swiętomira. Jan, stryj rodzony Macieja ze Szczodrowa, występował 1429 r. (10 k.181v). Nie żył już w r. 1434, kiedy występowała wdowa po nim Elżbieta B. (P.14 k.127), chyba więc druga żona ? Zapewne właśnie jego synami byli występujący w połowie XV wieku bracia Stanisław, Maciej i Mikołaj z Błociszewa.

Stanisław B. mąż Apolonii, która w 1452 r. miała sprawę z Bieniakiem Zajączkowskim o młyn w Kikowie (p.18 k.8v, 13). Stanisław miał w 1452 r. termin z braćmi z Granowa M. i Ziemina i t. r. pozywał ich o dług 100 zł w. (Kośc.19 k.151v, 173). Wraz z mikołajem Brodnickim występowali 1459 r. jako stryjowie Barbary, żony Daniela Grabianowskiego (Kośc.19 k.231). T. r. wraz ze swymi braćmi niedzielnymi w Błociszewie, Maciejem i Mikołajem, miał termin z Piotrem z Kanina (ib. k.258), a w r. 1464 sam procesował się z Mikołajem, Janem i Andrzejem braćmi niegdy z Lubiatowa (ib. k.319). Od Mikołaja niegdy Ostrowskiego kupił w r. 1470 za 100 grz. trzecią część Lubiatowa W. w p. kośc. (P.1385 k.69v). Nabył w r. 1472 od Małgorzaty, wdowy po Jakubie Lubiatowskim, za 100 grz. oprawę jej posagu na połowie Lubiatowa W. i na ćwierci Mączlina. Jednocześnie folwark w Błociszewie wyderkował swemu bratu Mikołajowi (ib. k.161). Nie żył w r. 1481, kiedy to Apolonia, żona jego nazwana Lubiatowską, występująca już jako wdowa miała terminy z Piotrem i Filipem z M. Lubiatowa (Kośc.227, 82,88v). Żyła ona jeszcze w r. 1496. Stanisław miał córkę Katarzynę, żonę Jerzego Tworzyjańskiego, nie żyjącą już w r. 1496 (Kośc.230 k.110v), oraz synów: Jana, Piotra i Mikołaja, dziedziców części w Błociszewie (ib.228 k.32v). Z nich Mikołaj został w r. 1494 w Błociszewie zamordowany przez Mikołaja Krzyżanowskiego (ib.230 k.21v, 22).

Jan, syn Stanisława i Apolonia, pleban w Nowym Mieście 1487 r. (ib.228 k.31, 31v). Obok brata Piotra dziedzic niedzielny w Błociszewie, Lubiatowie i Mączlinie w l. 1489-99 (ib. k.71 k.48; P.856 k.80; 1387 k.135). Wraz ztym bratem pozywał w r. 1494 Mikołaja Krzyżanowskiego, zabójcę brata Mikołaja (ib.230 k.21v, 22). Wraz z niedzielnym bratem Piotrem sprzedał w r. 1501 swą połowę Błociszewa za 500 grz. swym braciom stryjecznym, Mikołajowi i Jakubowi (P.1389 k.149). Od Macieja Rokossowskiego kupił w r. 1505 za 130 grz. części w Dzierżanowie i połowę części zw. "Sołectwo", tj. dwa i pół łana oraz pół Karczmy w Malechowie w p. kośc. (P.862 k.62v; 1390 k.54). Połowę sołectwa z połową karczmy i z dwoma ogrodami należącymi do sołectwa we wsi Malechowo, nabyte od Eliasza Rokossowskiego, dał w r. 1507 wieczyście swemu słudze opatrznemu Mikołajowi ze Zbąszynia (P.1390 k.132v). Część Malechowa i sołectwo w tej wsi, dobra nabyte od Katarzyny Dzierżanowskiej ksieni iwińskiej i od Macieja Rokossowskiego, sprzedał w r. 1509 za 300 grz. Jadwidze Manieckiej, żonie Jana Krajkowskiego (Kośc.233 k.6v; 345 k.3v), zaś połowę nabytą w Malechowie sposobem wyderkafu od tejże ksieni oraz od Katarzyny, żony Wawrzyńca Lipowskiego, i od Anny, żony Eliasza Rokossowskiego, tj. od ciotki z bratanicami, wyderkował t. r. za 150 grz. tejże Krajkowskiej (ib.233 k.7; 345 k.4).

Piotr, syn Stanisława i Apolonii, mąż Barbary Rogaczewskiej, córki Macieja, która w r. 1476 kupiła za 500 grz. Rogaczewo w p. kośc. od stryja ks. Tomasza Rogaczewskiego, pleban w Jaraczewie (P.1386 k.65v). Piotr, wraz z bratem ks. Janem niedzielny w Błociszewie i Lubiatowie W. oraz Mączlinie, nazwany w r. 1499 Rogaczewskim (Kośc.231 k.11v). Żył jeszcze w r. 1501 (P.1389 k.149). Nie żył już w r. 1511, kiedy Barbara zapisała na Rogaczewie roczny czynsz na altarię w Dolsku (P.786 s.253). Od Macieja Skaławskiego nabyła w r. 1512 sposobem wyderkafu za 90 grz. siedem łanów roli, w tym trzy i pół osiadłej, we wsi Międzychodzie w p. kośc. (ib. s.326). Żyła jeszcze w r. 1513 (Kośc.23 k.115), a zapewne i w r. 1517 (ib.232 k.154). Zob. Lubiatowscy h. Ostoja.

Mikołaj, brat Stanisława a stryj powyższych ks. Jana i Piotra, przodek wszystkich B-ch występujących w późniejszych stuleciach, mąż Doroty, córki Dominika (?) z Jeżewa, w r. 1463 (P.1383 k.189). Dziedzic w Błociszewie, kupił t. r. za 160 grz. od Piotra Chaławskiego czwartą część w Chaławach w p. kośc. (ib. k.193v). Od Piotra nabył w r. 1472 wyderkafem folwark w Błociszewie za 100 grz. (P.1385 k.161). Był burgrabią kościańskim w r. 1474 (P.1386 k.19v, i pełnił ten urząd do r. 1478 (G.). Od Abrahama Kiebłowskiego kupił w r. 1475 za 600 grz. wieś Gaj w p. kośc. (ib. k.29). Od Jakuba Grabionowskiego nabył w r. 1478 za 40 grz. część Grabionowa W. w p. kośc. (ib. k.94). W r. 1479 na trzeciej części w Błociszewie i na dwóch częściach w Grabionowie oprawił posag 300 zł żonie swej Annie (ib. k.115v). W r. 1489 występował z synami (Kośc.228 k.71v). Synowi Piotrowi puścił w r. 1496, jako jego dobra macierzyste, nabyte przez siebie od Abrahama Kiebłowskiego (Kośc.230 k.138v). Nie żył w r. 1499 kiedy jego córka panna Barbara miała otrzymać intromisję do części po swej matce we wsi Gaj (ib.231 k.70. Inna jego córka Katarzyna w r. 1512 była żoną Jerzego Rogaczewskiego. Synowie: Jan, Piotr, Mikołaj i Jakub. O Janie będę mówił na końcu, zacznę zaś od jego braci.

I. Piotr, syn Mikołaja, na wsi Gaj w p. kośc. oprawił w r. 1496 posag 100 zł w. żonie swej Małgorzacie Strzępińskiej, córce Wincentego (P.1383 k.126v). Nie żył w r. 1516 (P.866 k.334). W r. 1531 owdowiała Małgorzata od syna swego Wincentego Gajewskiego nabyła wyderkafem za 200 zł połowę wsi Gaj (P.1393 k.393v). Piotr miał dwóch synów, Jakuba i Wincentego wspomnianych w r. 1499 (P.1389 k.25). Po tym Wincentym poszli Gajewscy piszący się z Błociszewa.

II. Mikołaj, syn Mikołaja, wraz z bratem Jakubem dziedzice w Błociszewie, skwitowali w r. 1499 bratową Małgorzatę Janową B. za 50 grz. stanowiących część jej posagu oprawionego na Gołębinie (Kośc.231 k.11v). T. r. żonie swej Elżbiecie, córce Andrzeja łodzkiego, podsędka ziemskiego poznańskiego, oprawił posag 2000 zł na części w Błociszewie uzyskanej z działu z bratankami Jakubem i Wincentym (P.1389 k.25). W r. 1500 wraz z bratem Jakubem i siostrą Katarzyną dobra odziedziczone po wuju Janie Dąbrowskim w Dąbrowie i Komorowie sprzedał za 600 gra. Mikołajowi Orzelskiemu (P.1389 k.74). W r. 1508 występował wraz ze swymi nieletnimi dziećmi, Janem i Anną, urodzonymi z wspomnianej już Elżbiety Łodzkiej (P.863 k.9v, 106v), która miała 2000 zł oprawy na Blociszewie i częściach Grabionowa (P.984 k.315). Wymienione wyżej dzieci Mikołaja, działając w asyście ojca sprzedały t. r. wieś Łodzię z wyrębem w Będlewie oraz wsie Sadowie i obie Górki, Wielką i Małą, w p. pozn. za 700 grz. Mikołajowi Kluczewskiemu (P.786 s.9), a w r. 1512, wciąż jeszcze małoletnie sprzedały swe części w W. i M. Brodach p. pozn. za 30 grz. Janowi i Annie rodzeństwu Konarzewskim (P.1391 k.49). Mikołaj w r. 1512 czwartą część w Błociszewie i połowę folwarku w Grabionowie wyderkował za 200 zł w. i 107 grz. tym swoim dzieciom (Kośc.233 k.30; 345 k.28v). Żona jego Elżbieta, która zapewne już nie żyła w r. 1508, kiedy miała miejsce powyższa transakcja dotycząca Łodzi, nie żył napewno w r. 1513, a Jan i Anna zostali wtedy nazawani sisotrzeńcami Scholastyki Brodzkiej (P.865 k.368v). Procesował Mikołaja w l. 1516-18 bratanek Wincenty, syn Piotra, skarżąc o wyfnanie z części Błociszewa. W tej sprawie Mikołaj stawał w imieniu własym i jako opiekun innego bratanka, tj. Stanisława, syna Jakuba (P.866 k.183v, 334). Na połowie swych części w Błociszewie oprawił w r. 1518 100 grz. posagu drugiej swej żonie Małgorzacie, córce Mikołaja Korosa, drugą zaś połowę owych części wyderkował jednocześnie za 300 zł swemu bratu Janowi, a nieletnie dzieci Mikołaja, Jan i Anna, swą część we wsi M. Sepienko w p. kośc. po ciotce Scholastyce sprzedały za 8 grz. Wojciechowi Konarzewskiemu (P.1392 k.234v). Małgorzata skwitowała t. r. swych braci, dziedziców w Kotlinie, z dóbr po rodzicach (P.866 k.193v). Mikołaj łan roli w Błociszewie w r. 1520 wyderkował za 20 grz. swemu rodzonemu bratankowi Wincentemu B. cz. Gajewskiemu, na poczet jego ojcowizny w tej wsi (P.1391 k.49). Procesowany w r. 1521 przez bratanka Stanisława o sprawowanie nad nim przez 12 lat opieki (Kośc.26 k.129v, 130), w wyniku ugody rezygnował temu bratankowi w r. 1522 swe łoziska w Błociszewie, koło granic Krzyżanowa i Gaju (ib.233 k.79v; 345 k.92). W r. 1537 sprzedał Janowi Chaławskiemu za 30 grz. połowę łanu roli w Grabionowie (p.1394 k.135). Nie żył już w r. 1551, kiedy jego córka Katarzyna, urodzona niewątpliwie z drugiej żony, dostała oprawę posagu od męża Macieja Pioruskiego (Ws.345 k.218v). Córka z pierwszej żony, Anna, była wl. 1519-26 żona Melchiora Korosa Kotlińskiego. Jedyny syn, wspomniany już Jan, bezpotomny, zabity został przez Macieja Korzkiewskiego, a ojecie Mikołaj dostał w r. 1530 dekretem ziemstwa kaliskiego intromisję do części w Korzkwach stanowiących własność zabójcy (I. i D.Z.Kal.7 k.452). Spadkobiercami Jana byli Korosowie, sukcesorowie Anny, którzy w r. 1620 kwitowali Stanisława B. i jego bratanków z posagu Elżbiety Łódzkiej, żony Mikołaja B. (P.984 k.315).

III. Jakub, syn Mikołaja, występował już w r. 1499 (Kość.231 k.11v). Mąż Anny z Pierzchna (Pierzchlińskiej), dostał w r. 1501 od jej braci poręczenie uiszczenia 40 grz. posagu (ib. k.90). Tej żonie t. r. oprawił 200 zł posagu na połowie swych części w Błociszewie i Grabionowie, uzyskanych z działów z bratem(P.1389 k.149). Umarł około r. 1509, bowiem jego syn Stanisław pozostawał przez 12 lat pod opieką stryja Mikołaja a był już pełnoletnim w r. 1521. Już po śmierci ojca, w r. 1510, ów Stanisław dostał od swych rodzonych wujów, Jana i Bogusława z Pierzchna, poręczenie 70 grz., stanowiących pozostałość posagu matki Anny wynoszącego 200 zł w. (Kośc.232 k.97). W r. 1518 pozostawał jeszcze pod opieką Mikołaja B. (P.866 k.183v). W r. 1520 łan osiadły w Błociszewie wyderkował za 20 grz. bratu stryjeczno-rodzonemu Piotrowi Gajewskiemu na poczet dóbr należnych mu w tej wsi (P.1391 k.48v). W r. 1521, już dojrzały, pozwał o opiekę stryja (Kośc.26 k.129v, 130). T. r. procesowały go dzieci ciotki Katarzyny zamężnej Rogaczewskiej, którym z części w Błociszewie i Grabionowie należał się po ich matce posag (ib. k.140, 161v, 215v). Ugodę z byłym opiekunem zawarł, jak to powiedziałem wyżej, w r. 1522. Połowę Blociszewa i części w Grabionowie wyderkował w r. 1529 za 500 grz. swej żonie Annie Mchowskiej, wdowie po Andrzeju Czeczeradzie Chwałkowskim, która jednocześnie swe części po rodzicach we wsiach: Mchy, Miedźwiady i Kąkolewo w p. kośc. sprzedała za 500 grz. ojczymowi Janowi Sapieńskiemu (P.1393 k.286v). Tej Annie w r. 1534 oprawił na czwartej części Błociszewa 400 grz. posagu (ib. k.640v), ponadto zaś połowę Błociszewa z dworem i części w Grabionowie wyderkował jej za 500 zł (p.906 k.540-44v). Jako dziedzic w Blociszewie i Grabionowie występował jeszcze w r. 1541 (Kośc.28 k.225). W r. 1555 Anna, już wdowa, została intromitowana do posiadanych na tych wsiach zapisów (ib.236 k.379). Pozywała w r. 1560 Bartłomieja B. o to, iż siłą wystawił dom w jej ogrodzie przy jej oprawnym dworze (ib.239 k.214v0. Nie żyła już w r. 1564 (ib.242 k.306).

IV. Jan, syn Mikołaja i Jeżewskiej, chyba najstarszy spośród braci, w r. 1493 mąż Małgorzaty Gołębińskiej, wdowy 1-o v. po Tomaszu Krzyżanowskim (P.856 k.4c, 25c), która t. r. miała oprawę na połowie Grabionowa i Gołębinie (P.22 k.206v; 1383 k.121v). Owa Małgorzata Gołębińska wraz z mężem w 1493 r. pozywala syna swego Jana Krzyżanowskiego o bezprawne okupowanie dóbr ojczystych w Gołębinie i Grabionowie, pozostających pod jej oprawą (P.856 k.17cv, 22cv). Została w r. 1499 skwitowana przez braci mężowskich Mikołaja i Jakuba, z części oprawy na Gołębinie, tj. z 50 grz. (Kośc.231 k.11v). Jan nabył w r. 1518 za 300 grz. od brata Mikołaja sposobem wyderkafu połowę jego części w Błociszewie (P.1392 k.234v0. W r. 1541, już niewątpliwie jako wdowa, wraz ze swym synem Piotrem, łan roli osiadłej w Błociszewie wyderkowała za 20 grz. Wincentemu Gajewskiemu (Kośc.345 k.189). Jako "pani wienna" w Grabionowie występowała jeszcze w r. 1549 (P.888 k.239). Córka Jana, Anna, miała części w Dąbrowie, Komorowie i w połowie wsi Zuzoły w p. kc., odziedziczone po wuju Janie Dąbrowskim. W r. 1500 stryjowie Anny, Mikołaj i Jakub, poręczyli za nią Mikołajowi Orzelskiemu, iż sprzeda mu ona te dobra (P.859 k.86v; 860 k.79). Synowie Jana: Piotr, Stanisław, Bartłomiej, Jan i Mikołaj. O Piotrze, chociaż niewątpliwie najstarszym, będę mówił na ostatnim miejscu, bowiem właśnie on był kontynuatorem rodziny.

I) Stanisław, syn Jana i Gołębińskiej, wraz z bratem Piotrem dziedzic części w Grabionowie 1549 r. (P.888 k.239). Zabity został w r. 1551 w Stęszewie w jakiejś tłumnej zwadzie. Jao mordercę protestacje braci wymieniają przeważnie Wojciecha Kobylnickiego, raz jednak mowa i o Wawrzyńcu Łagiewnickim (P.891 k.302; 894 k.932; 905 k.301v; Kośc.238 k.130).

II) Bartłomiej, syn Jana i Gołębińskiej, występował wraz zbraćmi w 1551 r. (P.891 k.302). W r. 1556 z podziału dóbr po stryjecznym bracie Stanisławie dostał obok brata Jana część dworu w Błociszewie (Ws.346 k.27v). W r. 1560, krótko po 21 I, ożenił się z Katarzyną Wolikowską, córką Abrahama, i na połowie części w Blociszewie, należnych mu z działów braterskich, oprawił jej sumę posagową 500 zł (ib. k.36vc; Kośc.239 k.8). Żył jeszcze w r. 1564, kiedy wymieniony wśród spadkobierców stryjecznego brata Stanisława obok swych braci rodzonych i obok Gajewskich, synów stryjecznego brata Wincentego Gajewskiego (P.906 k.540-44v). Nie żył już w r. 1566, a jego małoletnią córkę Annę mieli pod swą opieką stryjowie jej Piotr i Mikołaj (Kośc.245 k.48). Matka tej Anny, owdowiała Katarzyna, zawarła 1567 r. ugodę z tymi opiekunami córki o swą oprawę. Zanim wyszła za Bartłomieja B., była zapewne 1-o v. żoną Cykowskiego, bowiem teraz Jan Cykowski nazwany bratem rodzonym z jednej matki nieletniej Anny B. (ib.246 k.46v).

III) Jan, syn Jana i Gołębińskiej, występował obok innych braci, współdziedzicząc w Błociszewie i Grabionowie w l. 1551-58 (P.891 k.302; Kośc.238 k.117v).

IV) Mikołaj, syn Jana i Gołębińskiej, występował od r. 1551 (P.891 k.302). Żonie swej Jadwidze Żabińskiej, córce Jana, zapisał w r. 1560 dług 1000 zł (P.902 k.419), a w r. 1562 oprawił takąż sumę posagową na połowie swych części w Błocieszewie i Grabionowie (P.1397 k.124v). Żył jeszcze w r. 1567 (Kośc.246 k.237v). Jadwiga Żabieńska była w l. 1581-87 2-o v. żoną Jakuba Sobiesierskiego (P.937 k.74v; 948 k.360v).