Regesty 193074

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

41 (Nr. 262) 1534

Piotr z Konarzewa sędzia, Jakub ze Spławia podsędek i Tomasz Marszewski pisarz generalni woj. kalis. ziemscy (f. 30v)

42 (Nr. 262) 1534

Jan Kołacki zw. Kościan, pozw. p. Mac. Skrzetuszewskiego o kmiecia poddanego z cz. Skrzetuszewa, zbiegłego do części Kołaty (f. 31)

43 (Nr. 262) 1534

Stanisław Zakrzewski, mąż ol. Anny Lubowskiej; Kat. Lubowska, ż. ol. Macieja Dryi L. (f. 31v) Anna wd. po Jerzym L. (f. 32)

44 (Nr. 262) 1534

Maciej Czarnkowski klan bydg., oraz Jan, Stanisław, Wojc. i Zygm., ss. o. Sędziwoja, stryj z nepotami, tenutarjusze m. król. Klecka, (f. 32v)

45 (Nr. 262) 1534

Bartłomiej Lewek i Marcin s. o. Mikołaja Nadarzyckiego Lewka, stryj z nepotem NN., ręczą Fryderykowi Mirzewskiemu za Wojciecha N., syna małol. tegoż Mikołaja; Łukasz, Dorota i Anna dzieci ol. Wawrzyńca Strzyszka Grzybowskiego, dziedzice cz-i w Grzybowie Wódkach p. gn. (f. 34)

46 (Nr. 262) 1534

Benedykt Wysocki pw Michałowi W., o złożenie dowodów na dziedz. w Wysokiej; Benedykta brat rodz. Jan W. (f. 35v)

47 (Nr. 262) 1534

Anna Sijrnycka ż. Mikoł. Glamboczkiego, pozw. przez Mikoł. Naprussewskiego z Naprussewa (f. 35v) i taż przez Marcina N. (f. 36)

48 (Nr. 262) 1534

Tomasz Grzybowski zw. Biernat zap. dług 11 grz. Michałowi Noskowskiemu (f. 37)

49 (Nr. 262) 1534

Anna Wygrozowska wd. po Mikoł. Kościanie Malochowskim i Wojc. Drachowski, żona z mężem ręczą Wojciechowi Czwirdzińskiemu część w Wygrozowie za 8 grz. wyderkować (f. 38)

50 (Nr. 262) 1534

Kat. Zyrnicka dziedziczka w Łabiszynku, pozw. przez Emerencję i Annę Łabiskie (f. 38v)

51 (Nr. 262) 1534

Maciej Gulczewski Bobolka zastawił u Stanisława Gulczewskiego Domienika z Gulczewa Dominikowego w 3 grz. części pewne (f. 39)

52 (Nr. 262) 1534

Mikołaj Bojenski zw. Konieczka, Pawłowi B. dz-owi w Opiecziczach, część swą zw. Dziadkowiecz we wsi Bojenice w p. gn., oraz całe 3 płosy, jedną koło płosy Wojc. B. Liscia, 2-ą koło pola Jana B. Gizy, 3-ą k. pola Wawrz. B. Gizy, za 40 grz. wyd. (f. 39v)

53 (Nr. 262) 1534

Elżb. Wassoska ż. N. Mac. Strzałkowskiego (f. 41)

54 (Nr. 262) 1534

Jan i Piotr Kaczkowscy, bcia rodzeni, niedzielni, dziedzice części w Bojenicach, pw. Marcinowi, Mikoł., Mac. i Mich. Palendzkim bciom rodz. niedzielnym, dziedzicom Karniszewa, spadkob. ol. Jan P. (f. 48v) brata ich rodz., dziedzica tej wsi

55 (Nr. 262) 1534

Król Marcinowi Goryńskiemu pisarzowi kancel. król. potwierdza przywileje na dobra dziedz. jego i rodzonych jego: Jana, Jakuba i Piotra, zw. Gorynino. Wt. przed sw. Wojc. 1530. Bolesław ks. polski, nadaje wś. swą Gorinino zw. milesowi Przybysławowi s. ol. Paczyniz, i jego potomkom. Dat. w Dłusku w dzień sw. Michała Archanioła 1271. (f. 51). Bolesław ks. polski temuż, nadaje Dąbrowę koło Gorynina prawem dziedz. Dat Gniezno 1275. (f. 51v). Dom. octava in Epifania. Stefan i Przybysław dz. w Goryninie, mieli ngdy sprawę z Stanisł. z Przyborowa oraz bratem i nepotami jego, przysądzenie dostają w sądzie kalis. Dąbrowy k. Gorynina (f. 52). Gniezno, wig. B. C. 1377. Tomisław sędzia kalis. Trojan z Łekna sędzia i Bogusz z Budzisławia podsędek kaliscy, oznajmiają, iż dokonano ugody przyjac. między Michałem i Marcinem braćmi rodz. dziedzicami w Goryninie. Marcin dostał część, którą Michał kupił od Mikołaja brata swego, Marcin dostał cały las Wijrabijerzyca i cz. lasu Grodnyk i 1/2 Dambrowy. Michał dostał las Babkow, cum nemore Ostrowiec, 1437 czw. w wig. sw. Mikoł. na rokach (term. particul.) w Gnieźnie (f. 52v). Dokument króla Zygmunta zawierający transumpty powyższych oblatuje Jan Gorinski dz. w Gorynino, w im. sw. oraz Piotra brata rodz. wojskiego i starosty ciechanowskiego (f. 50v)

56 (Nr. 262) 1534

Stanisław i Wojciech Winieccy, bracia rodz., ss. Mikołaja W. dziedzice w Wińcu (f. 54v)

57 (Nr. 262) 1534

Jan Kozielski burgrabia i podwojew. pow. gn., zobow. się Stanisławowi Rogowskiemu uwolnić całe cz-i dziedz. we wsiach Schkolky w p. gn., Stanisławowi przez Jana za 200 grz. sprzedanych (f. 55v)

58 (Nr. 262) 1534

Jakub Czwierdziński Andrzejowi Lubowijesskiemu zobow. się uwolnić części dziedz. we wsi M. Lubowicze p. gn., spadłe po †† ol. Wojciecha, Jana, Andrzeja stryjów rodz., przez Jakuba Cz. Andrzejowi L. za 100 grz. sprzedanych (f. 56v)

59 (Nr. 262) 1534

N. Andrzej Lubowyczski zobow. się Franciszkowi L. z W. Lubowic uwolnić cz-i w M. Lubowicach, kupione od Jakuba Czwierdzińskiego, wyjąwszy części własne tegoż Jakuba i Andrzeja, które Andrzej dla siebie zachowuje; Andrzej F-owi sprzedał za 40 grz. (f. 57)

60 (Nr. 262) 1534

Wawrzyniec Lesch Gurowski z M. Gurowa, winien 4 grz. Małgorzacie Drachowskiej, ż. Marcina Dr. i Barbarze Skarboschewskiej wd. po Mikoł. Malczewskim zw. Kośmider, i ż. Ambrożego wójta skarboszewskiego (f. 58)